Kontakt

Cel 6. Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i odpowiednie warunki sanitarne poprzez zrównoważone gospodarowanie zasobami wody

 

 

 • Do 2030 roku wdrożyć zintegrowany system zarządzania zasobami wody na wszystkich poziomach, w tym poprzez współpracę transgraniczną, tam gdzie jest to właściwe.

 • Wspierać i umacniać udział lokalnych społeczności w lepszym zarządzaniu zasobami wody i infrastrukturą sanitarną.

Cel 5. Osiągnąć równość płci i wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt.

 

 

 • Położyć kres wszędzie na świecie wszelkim formom dyskryminacji kobiet i dziewcząt.

 • Docenić nieodpłatną opiekę i pracę domową, poprzez zapewnienie usług publicznych, infrastruktury, osłony socjalnej oraz promowanie modelu wspólnej odpowiedzialności w ramach rodziny i gospodarstwa domowego.

Cel 4. Zapewnić wszystkim edukację włączającą na wysokim poziomie i promować uczenie się przez całe życie.

 

 

 • Budować nowe i poprawiać stan istniejących już obiektów edukacyjnych, uwzględniając potrzeby dzieci i dorosłych niepełnosprawnych i zapewniając bezpieczne, wolne od przemocy, inkluzywne i efektywne środowisko nauczania dla wszystkich.

 • Do 2030 roku znacząco zwiększyć liczbę wykwalifikowanych nauczycieli, między innymi drogą współpracy międzynarodowej.W zakresie szkolenia nauczycieli w krajach rozwijających się, a szczególnie najsłabiej rozwiniętych i w małych rozwijających się państwach wyspiarskich.

Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom, niezależnie od wieku, zdrowe życie i dążyć do zapewnienia dobrostanu.

 

 

 • Wzmocnić prewencję i leczenie uzależnień od substancji odurzających, w tym narkotyków oraz szkodliwego nadużywania alkoholu.

 • Do 2030 roku zapewnić powszechny dostęp do usług medycznych w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w tym planowania rodziny, informacji i edukacji, a także włączenia zdrowia reprodukcyjnego do krajowych strategii i programów opieki zdrowotnej.

Cel 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe, zapewnić lepsze odżywianie, promować zrównoważone rolnictwo.

 

 

Do 2030 roku wyeliminować wszelkie formy niedożywienia, do 2025 roku zrealizować uzgodnione na szczeblu międzynarodowym zadania, dotyczące niedorozwoju fizycznego dzieci poniżej 5 roku życia, a także zaspokoić potrzeby żywnościowe dorastających dziewcząt, ciężarnych i karmiących kobiet oraz osób starszych.

 • Zwiększyć, między innymi poprzez wzmocnioną współpracę międzynarodową, inwestycje w infrastrukturę obszarów wiejskich, badania naukowe w dziedzinie rolnictwa i usług, rozwoju technologii i banków genetycznych

Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszelkich jego formach, na całym świecie

 

 

 • Wdrożyć właściwe dla każdego kraju systemy i odpowiednie narzędzia ochrony socjalnej dla wszystkich, włączając najniższe warstwy społeczne i objąć nimi do roku 2030 znaczącą liczbę ubogich i wymagających specjalnej troski.

 • Do 2030 roku zwiększyć odporność osób biednych i wymagających specjalnej troski, zmniejszyć ich narażenie i bezbronność wobec skutków zjawisk ekstremalnych, wynikających ze zmian klimatu, a także ze wstrząsów i katastrof o podłożu ekonomicznym, społecznym czy środowiskowym.

Niezależnie od tego, w jaki sposób podejdziemy do zazębiających się wyzwań, jedno jest pewne: definiującą rolę odegra teoria ekonomiczna. Ekonomia to ojczysty język polityki publicznej, język życia publicznego  i mentalność kształtująca społeczeństwo. „W tych pierwszych dekadach XXI wieku nadrzędną narracją jest ekonomia: ekonomiczne przekonania ,wartości i założenia kierują tym, jak myślimy, czujemy i działamy” – piszeF.S. Michaels w swojej książce Monoculture. How One Story Is Changing Everything.Wobec dominacji ekonomii w życiu publicznym nikogo nie dziwi fakt ,że tak wielu studentów szkół wyższych, jeśli ma taką możliwość, decyduje się dowiedzieć o tej dyscyplinie przynajmniej trochę w ramach swojej edukacji.Ekonomia obwarzanka, czyli Donught Economics zakłada połączenie podejścia ekonomicznego z problemami społecznymi czy też klimatycznymi.

O Doughnut Economy

Wybrane cele zrównoważonego rozwoju

Wspólnota Wielopokoleniowa 

(Community Of Multi-Generations)

ADRES  - ADDRESS

Kopernika Str. 14

40-014 Katowice POLAND

mob.: +48 720 120 720

fundacja(@)wielopokoleniowa.pl

KONTAKT

Wiadomość - Message
WYŚLIJ - SEND IT
WYŚLIJ - SEND IT
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w ramach Projektu DOUGHNUT ECONOMICS LAB (DEL) Erasmus+

 PL01-KA210-ADU-000030087

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.